Aw bazat pe competențe,

Capacitatea ta de a rezolva probleme date, formulate, problema nr. Valorificarea oportunităţilor de învăţare şi aplicarea practică a rezultatelor învăţării. În acest moment, sunt alocați șapte ani pentru a studia acest subiect - de la clasa a cincea până la a unsprezecea inclusiv.

aw bazat pe competențe este penny dating sheldon în viața reală

Dezvoltarea de lecții transdisciplinare în sistemul educațional din România Proiectul Multi-touch. Silvia Făt - Universitatea din București, silvia. Launched actions occur in a time when the Romanian education system is characterized by a dynamic process of change.

This project aims to implement the transdisciplinary curriculum "Learning for the aw bazat pe competențe society", in terms of curriculum reconstruction that will take place with the New Education Law. Through the activities, the project not only brings fundamental changes to the curriculum design in Romania, also creates an authentic framework for practical implementation of this concept, through a methodology able to sustain a convergence in the design and development of transdisciplinary lessons.

Activitățile derulate până în momentul de față au contribuit la realizarea obiectivelor sus menționate. În urma formării a profesori, beneficiind de ghidul de aplicare la clasă a curriculumului transdisciplinar, de proiectele abordate şi de asistenţa tehnică oferită de către membrii echipei de proiect, liceele participante au implementat curriculumul şi proiectele didactice transdisciplinare.

De asemenea, în cadrul proiectului a fost organizat un concurs de proiecte didactice transdisciplinare - după finalizarea implementării, la care au participat licee din ţară grupate pe regiuni de dezvoltare. Pentru fiecare regiune de dezvoltare a fost desemnat un liceu câştigător, acesta urmând să fie dotat cu laboratorul multi-touch. Liceele câştigătoare ale concursului vor dezvolta proiecte didactice transdisciplinare într-un mediu virtual, printr-o modalitate inovatoare, utilizând echipamente bazate pe tehnologia multi-touch şi aplicaţii software corespunzătoare.

Dezvoltarea documentaţiei necesare implementării laboratoarelor multi-touch este, de asemenea, un proces complex de concepție care a presupus: § adaptarea conţinutului curricular transdisciplinar; § dezvoltarea metodologiei de scriere a scenariilor didactice şi a formatului pe baza căruia vor fi elaborate scenariile; § dezvoltarea formatului pe baza căruia vor fi create obiectele de învăţare - conţinut virtual educaţional cu ajutorul căruia vor fi create şi dezvoltate proiectele didactice bazate pe tehnologia multi-touch; § dezvoltarea metodologiei de utilizare a tehnologiei şi echipamentelor multi-touch; § stabilirea metodologiei şi formatului de dezvoltare a proiectelor didactice multi-touch.

aw bazat pe competențe datează desenele site-ului

La final, se va realiza o cercetare de teren privind utilizarea tehnologiei multi-touch în educaţie. Abordarea transdisciplinară. O nouă modalitate de organizare a conținuturilor Specialiștii în educație constată în mod realist cum școala de azi, prin furnizarea curriculumului noțional depersonalizat și prin dezvoltarea preponderentă a gândirii conceptuale, subestimează potențialul de învățare al elevului la școală.

Constatăm la nivel de curriculum, cel puțin în cazul românesc, o serie de decalaje. Izolarea în suficienţa disciplinelor de învăţământ, extrem de fragmentate, centrate pe inventarierea de conținuturi și metodologii artificiale, constituie un simptom clar al decalajului.

În acest sens, devine necesară abordarea transdisciplinară. Aceasta reflectă, generic vorbind, unitatea cunoașterii și abordările holiste în educație.

Biologia în programa școlară

Din perspectivă curriculară, ea vizează fuziunea mai multor discipline, sub forma integrării curriculare, cu posibilitatea constituirii unui nou mod de abordare a cunoaşterii. Transdisciplinaritatea devine vizibilă la nivel conceptual, prin evidențierea unor supra-concepte, imposibil de abordat în cadrul structurilor rigide disciplinare. Numeroase sisteme de educaţie au optat pentru o abordare integrată a curriculumului, una dintre cele mai des întâlnite forme de integrare fiind organizarea disciplinelor pe arii curriculare, pornind de la premisa că există o serie de competenţe generale comune unui grup de discipline.

În afara disciplinelor clasice, în unele ţări, în special cele nordice, s-a trecut la introducerea unor teme transversale, la activitatea prin proiecte, la intersecţia în curriculum a unor noi dimensiuni ale educaţiei.

Un model instrucțional folosit în dezvoltarea lecțiilor transdisciplinare În activitatea de proiectare a conţinuturilor transdisciplinare, cadrul didactic trebuie să cunoască în prealabil tipologia experienţelor de învăţare specifice acestei abordări.

Scopul pragmatic este dat chiar de utilizarea acestor repere în proiectarea experiențelor de învățare concrete. Acestea pot fi de tip I: experienţe general exploratorii — sunt concepute activităţi ce oferă elevului şansa de a identifica aria teamtică de interes; tipul II: activităţi alternative pe grupe de antrenament - sunt concepute experienţe diferențiate de învăţare prin metode orientate spre dezvoltarea proceselor intelectuale şi emoţionale; tipul III: investigaţii individuale sau pe grupuri mici separate, accelerate, aprofundate : este un stagiu de creaţie a unor produse ştiinţifice sau artistice ce reclamă un comportament specializat din partea elevului.

Experiențele de învățare astfel proiectate pot crea contextul formativ și stimulativ al dezvoltării celor 20 de competenţe transdisciplinare concepute de L. Acesta include un buget de timp de instruire de 37 de ore pe an - o oră pe săptămână, însă structura cursului permite organizarea flexibilă a timpului de învăţare.

Competențe digitale pentru copiii dezavantajați din județul Sibiu

Recent a fost lansat Ordinul aw bazat pe competențe minstru privind aprobarea programei pentru acest curs opțional, ca și curriculum la decizia școlii pentru clasa a XI-a. Cursul este conceput ca un opţional inter-arii şi valorifică oferta de cunoaştere a două dintre ariile curriculare incluse în planurile-cadru de învăţământ: Matematică şi ştiinţele naturii şi Om şi societate.

Opțiunea pentru aceste două arii curriculare este motivată de faptul că ele acoperă cea mai mare parte a competențelor profesionale și de inserție socială stabilite la nivel european, asigurând totodată și deschideri către alte competențe cum sunt cele de comunicare și de expresie artistică.

Acesta a vorbit într-o conferinţă la Bistriţa despre meseriile viitorului şi despre cele patru metacompetenţe pe care un om ar trebui să le aibă pentru a fi pregătit pentru ceea ce urmează. Ele sunt lucruri rare și nu pot fi prezise. După ce s-a întâmplat un eveniment ne pricepem foarte bine să explicăm de ce s-a întâmplat acel eveniment.

Există o serie de elemente de noutate ale programei. Acestea sunt: integrarea domeniilor de cunoaştere, generarea conţinuturilor, învăţarea bazată pe proiect, utilizarea noilor tehnologii de ex.

EVOLUŢII ALE PARADIGMEI CURRICULUMULUI ÎN SOCIETATEA POSTMODERNĂ

Mai jos este listat spectrul competenţelor specifice corelate cu conţinuturile integrate. Conţinuturi asociate 1. Identificarea în limbajul cotidian a unor noţiuni specifice domeniilor abordate; 1.

aw bazat pe competențe datând omul de 37 de ani

Utilizarea şi construirea de modele pentru explicarea unor fenomene şi procese naturale sau tehnologice; 2. Evaluarea calităţii informaţiilor ştiinţifice, pe baza surselor şi a metodelor care le-au generat; 3. Utilizarea TIC pentru stimularea creativităţii şi inovaţiei; 4.

aw bazat pe competențe priq dating opinii

Folosirea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate în organizarea şi în prelucrarea datelor de tip calitativ, structural şi contextual; 4. Raportarea elementelor semnificative din societate, din știință sau din tehnologie la mediul înconjurător ca întreg și la sistemele sale componente; 5. Analiza critică a implicațiilor etice ale opțiunilor acțiunii umane; 6. Gestionarea eficientă a propriei învăţări prin realizarea de proiecte individuale şi de grup; 6. Evaluarea unor probleme contemporane pe baza cunoștințelor despre trecut, în perspectiva estimării unor soluții pentru viitor, în dezvoltarea unei diversități de proiecte; 7.

Dezvoltarea de lecții transdisciplinare în sistemul educațional din România Proiectul Multi-touch.

Realizarea unor conexiuni între cunoştinţele dobândite şi aplicarea acestora în dezvoltarea personală; 7. Valorificarea oportunităţilor de învăţare şi aplicarea practică a rezultatelor învăţării.

Nevoi şi resurse: utilizare, epuizare, găsire de noi resurse Echilibre şi dezechilibre naturale; fenomene meteo extreme Supravieţuirea ca individ, populaţie, specie, biosferă ,Călători şi călătorii prin corpul uman Reacţii şi relaţii, cauze şi efecte determinism şi viteză dating fb Descoperiri accidentale de exemplu: focul, roata Pornind de la sursele de energie aflate în natură energia solară, transformată în energie convenţională cu ajutorul plantelor și al animalelorpoate fi analizat felul în care societăţile umane au exploatat sursele convenţionale utilizarea lemnului pentru încălzire și procese tehnologice, utilizarea apei în sistemele hidraulice, apariţia cărbunelui ca principală sursă energetică a revoluţiei industriale și lumii modernetrecând spre surse energetice mai eficiente electricitatea produsă în hidrocentrale sau în centralele nuclearepentru a reveni la energia naturală energia solară, energia hidraulică, biogazul etc.

Un astfel de traseu conceptual permite luarea în considerare a celor cinci domenii Omul — măsura tuturor lucrurilor; Resursele; Supravieţuirea; Hazardul; Ştiinţa şi tehnologia.

 • clubulbucuriei.ro - Curriculum transdisciplinar FSE
 • Bluza Nike F.C. AW 77 | Magazin de fotbal echipament clubulbucuriei.ro
 • Competențe digitale pentru copiii dezavantajați din județul Sibiu – Sibiu %
 • Dating de e-mail rusesc
 • Teste: esență și sens Un ciclu foarte important de discipline din programa școlară este științele naturii.
 • Фигурки на крыше поспешили сообщить ей, что скоро вернутся.

În demersul de proiectare a lecției, cadrul didactic va ține cont de câteva sugestii: - Programa nu trebuie privită ca ansambluri de conţinuturi impuse, ca tablă de materii ce limitează intervenţia la clasă, ci ca instrument de lucru; - Proiectarea trebuie corelată cu medierea pe care o realizează profesorul și în aw bazat pe competențe caz.

Medierea pedagogică îşi propune punctual adaptabilitatea şi, în perspectivă, autonomia elevului, acestea facilitate de demersurile profesorului de a pune în relaţie cunoştinţele cu subiectul învăţării elevul. Ea reuneşte două dimensiuni: medierea cunoştinţelor şi medierea strategiilor de învăţare în cadrul parteneriatului profesor-elev.

Momente esenţiale ale explorării tainelor Universului: studiul se poate concentra pe evoluţia în timp a cercetărilor privind Universul, din Antichitate până în zilele noastre. Bine despre mine pentru site-ul de dating vor evidenţia descoperirile ştiinţifice şi consecinţele acestora; 2. Călătorul şi călătoria în istorie şi literatură: subiectul poate fi dezvoltat predominant din perspectivă istorică şi literară: evoluţia literaturii de călătorie; călători celebri şi experienţele lor; lumi imaginare şi lumi reale; imaginea celuilalt în ochii călătorului; 3.

Ştiinţă şi politică: cercetarea spaţiului în secolul XX: tema poate fi abordată prin prisma relaţiei dintre modelele de comportament în relaţiile internaţionale impuse de lumea bipolară postbelică şi eforturile de cercetare a spaţiului cosmic în aceeaşi perioadă; 4.

Apă, aer, foc, pământ: călătorii în căutarea celor patru elemente: se pot reconstui expediţii organizate de-a lungul timpului pentru a studia fiecare dintre cele patru elemente: explorarea oceanelor expediţiile conduse de J. Cousteauprima aselenizare, erupţia unui vulcan, teritorii necunoscute D.

Livingstone şi H. Stanley în Africa ; 6.

Bluza Nike F.C. AW 77 688010-010

Călătorind cu viteza luminii: tema poate fi studiată prin simularea unei expediţii de cercetare a spaţiului cu o navă care ar călători cu viteza luminii: ce ar putea descoperi în diferite etape ale călătoriei; cât de departe ar putea ajunge; ce tehnologii ar putea fi utilizate etc.

Cosmogonia: modele de interpretare în istoria religiilor: Se pot studia conexiunile dintre modelele de interpretare a lumii oferite de religie de-a lungul timpului şi descoperirile ştiinţei. Dezvoltarea temei nr.

aw bazat pe competențe penpal online dating

Resurse: lecţii AeL, filme documentare, enciclopedii şi atlase, pagini web. Învăţarea anterioară: Din aw bazat pe competențe de fizică şi de geografie parcurse până aw bazat pe competențe momentul de faţă, elevii au noţiuni elementare legate de structura Universului. Pe baza învăţării anterioare sunt capabili să întocmească proiecte, fişe de lucru şi prezentări. Învăţarea în afara şcolii: Din experienţa acumulată în afara şcolii în familie şi individualelevii au noţiuni de cultură generală legate de descoperiri şi invenţii, tehnologii, construcţii naturale etc.

Învăţarea viitoare: După parcurgerea acestei teme, elevii vor avea o uşurinţă mai mare în a înţelege cum au apărut lucrurile aw bazat pe competențe care le folosesc zilnic, în a asimila informaţii legate de baza ştiinţifică a tehnologiilor, îşi vor dezvolta o disponibilitate mai mare pentru studiul individual.

Activităţi de predare-învăţare recomandate: Ca sugestii pentru abordarea acestei teme propunem călătorii tematice, cu scopul de a explora, observa şi a percepe lumea, urmând puterile lui 10, unitatea de măsură fiind metrul.

El poate aborda călătoria din punct de vedere al călătorului, se poate identifica cu un eventual locuitor din zona străbătută sau poate să joace rolul unui reporter care să descrie cât mai obiectiv ceea ce vede sau trăieşte.

Rolurile se pot distribui în grupele de lucru, iar rezultatele finale se comunică sub formă de referate, eseuri, elevii pot să scrie scenariile şi să interpreteze rolurile, etc. Pe parcursul temei este recomandat să utilizaţi: vizionare de filme documentare ce ilustrează cucerirea cosmosului şi rolul său în evoluţia omenirii, lucru pe echipe, realizare de proiecte, planşe, postere, activităţi experimentale frontale şi demonstrative în laborator real sau virtualorganizare de întruniri, mese rotunde, vizite la planetariu, activităţi experimentale.

Tabelul 2. De asemenea, un ghid de proiectare eficientă la clasă dedicat cadrelor didactice, adaptat pe modelul instrucţional de proiectare transdisciplinară, și ale cărui puncte nodale se circumscriu unor obiective majore, cu focalizări pe: - Furnizarea unor repere practico-tehnice în construirea evenimentelor intrucționale utilizând tehnologia multi-touch; - Elaborarea proiectului didactic în conformitate cu practicile avansate din domeniul proiectării didactice; - Adecvarea strategiei didactice proiectate la contextul de învățare asistat de tehnologia multi-touch și integrarea încă din faza de proiectare a strategiei de evaluare formativă; - Utilizarea adecvată a metodologiei proiectării în scopul aw bazat pe competențe centrării pe elev în învățare.

Soferii indisciplinati in trafic sanctionati de politistii rutieri la #Timisoara

Proiectarea unei teme cross-curriculare utilizând aplicațiile multi-touch Aplicațiile multi-touch permit o prezentare multimodală interactivă a informaţiilor prin elemente multimedia cu un grad crescut de interactivitate — filme, animaţii, fotografii, secvențe audio, secvențe de film, simulări, experimente, scenarii, ilustrații, hărți, modele, aplicații, jocuri, etc.

Masa multi-touch va conține animații ale unor evenimente la nivel microscopic sau fenomene-gigant, vizualizări ale diferitelor reacții chimice, texte cu informații despre hazardul unor fenomene, exemple de demonstrații în laborator a unor fenomene rare. Categoriile de activități de învățare aw bazat pe competențe cadrul lecțiilor transdisciplinare se pot împărți în patru categorii cf. Siemens G. Proiectarea unei lecții transdisciplinare este o acţiune planificată ce angajează un set de operații organizate sub forma unui algoritm care conține: 1.

Selectarea temei cross-curriculare şi analiza competenţelor specifice asociate acesteia; 2. Identificarea asociaţiilor semnificative şi conturarea unei imagini globale asupra temei prin realizarea unei hărţi disciplinare şi conceptuale a temei cross-currriculare; 3.

aw bazat pe competențe întâlniri de întâlniri londra

Descrierea aplicației multi-touch; 4. Definirea rezultatelor aşteptate în termeni de obiective operaţionale pe niveluri taxonomice Bloom.

 1. Eu sunt site-ul dvs de dating

Mobilizarea resurselor multi-touch: amenajarea corectă a laboratorului multi-touch, completarea unei liste de verificare privind resursele disponibile, activarea dispozitivelor spre utilizare; 7. Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare în sistem de instruire diferențiată, după cum urmează:.