Mailru dating english, Translation of "integrând" in English

Integrând în sinteza de artă națională postbelică valori deplin consacrate, realizate în Transilvania și îndeosebi la Cluj, Muzeul rămâne receptiv și la creația de dată mai recentă. Acestea ar fi fost consumate mai devreme dacă ar fi fost destinate finanțării reformei din - ceea ce Republica Franceză contestă, pe de altă parte -, chiar integrând în acestea surplusul de venit din impozitul pe întreprinderi invocat de autoritățile franceze. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange.

Istoricul fișierului

Stockholm a făcut acest lucru integrând aspectele ecologice la fiecare nivel al administraţiei. Stockholm has done this by integrating environmental aspects in every step of the administration. Acestea ar fi mailru dating english consumate mai devreme dacă ar fi fost destinate finanțării reformei din - ceea ce Republica Franceză contestă, pe de altă parte - chiar integrând în acestea surplusul de venit din impozitul pe întreprinderi invocat de autoritățile franceze.

They would have been drawn down earlier if they had been allocated to financing the reform - which the French Republic challenges incidentally - even by including in them the higher revenues from corporation tax, as argued by the French authorities.

troy dating cum fac un bun profil de dating online

În vederea calculării valorii actualizate nete a convențiilor din pentru Regiunea-SOWAER, Comisia a determinat costurile și veniturile grupului Regiunea-SOWAER care puteau fi anticipate ca rezultat al acestor convenții, integrând: In order to calculate the net present value of the agreements for the Region-SOWAER, the Commission has determined the costs and revenue of the Region-SOWAER that could have been anticipated due to these agreements, by including : Bineînțeles, noi predăm Legea la un nivel foarte înalt și o predăm integrând niveluri diferite, este imposibil ca voi să ajungeți dintr-odată în acel punct.

Of course, our Fa is taught at a very high level and is taught by incorporating different levels. It is impossible for one to reach this step right away.

scrierea unui profil de dating internet mixere de dating online

The energy is calculated by integrating the force with respect to the bending angle in radians, and multiplying by the lever length of 2,0 ± 0,01 m. Întregul complex a fost conceput sa întâmpine cerințele familiei moderne pentru spațiu, funcționalitate, securitate și calitate a vieții, integrând cele mai bune sisteme și materiale de construcții.

The whole complex has been designed to meet the demands of modern family for space, functionality, security and quality of life by integrating the most good systems and building materials.

Stockholm a făcut acest lucru integrând aspectele ecologice la fiecare nivel al administraţiei. Stockholm has done this by integrating environmental aspects in every step of the administration.

Prim-ministrul Pavel Filip a solicitat ca până la sfârșitul mandatului actualului Guvern să fie exclusă prezentarea documentelor rapoarte, certificate, extraseale căror date sunt disponibile în format electronic, integrând aceste informații în platforma MConnect.

The Prime Minister demanded that, by the end of the office term of the current government, the submission of documents reports, statements, statements whose data are available in electronic format was excluded by integrating this information into the MConnect platform. Trebuie să se aplice tuturor politicilor comunitare, integrând IMM-urile în ansamblul acestor politici mailru dating english dezvoltând o abordare globală, prin care toate aspectele legate de aceste politici și consecințele noilor norme pentru diferitele categorii de IMM-uri sunt luate în considerare în mod corect.

How to say the DATE in English

Integrând în sinteza de artă națională postbelică valori deplin consacrate, realizate în Transilvania și îndeosebi la Cluj, Muzeul rămâne receptiv și la creația de dată mai recentă.

By including fully consacrated values into the synthesis of national post-war art, created in Transylvania and especially in Cluj, the museum remains receptive also to the creations of more recent date.

 1. Killer de dating online
 2. MTender Public Portal
 3. Viteza datând 19+

Polimerizarea etenei este ilustrată integrând toţi studenţii unul câte unul. The polymerisation of ethene is illustrated, integrating all students one by one.

Disponibil pe

În plus, programul implică lucrul cu echipele de decizie integrând contribuțiile individuale și echilibrând dinamica grupurilor. It mailru dating english works with teams of decision makers integrating individual contributions and team dynamics. HITEA: Efectele asupra sănătății ale poluanților aerului interior, integrând metode microbiologice, toxicologice și epidemiologice. HITEA: Health effects of indoor pollutants: integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches.

Majoritatea clienților achiziționează date prin terminale integrând mai multe tipuri de conținut cu aplicații informatice de analiză. Customers in their majority purchase desktop solutions embedding several content sets together with analytic software.

Gwent dating, trebuie să combinăm tehnologia şi design-ul, integrând în acelaşi timp principiile durabilităţii şi viabilităţii economice.

Today we must combine technology and design, whilst integrating the principles of sustainability and economic viability.

dating gillette tech razor cum să spui dacă se întâlnește pe alții

Acum, integrând chimia în calcul, unde biții sunt baloane. Now, integrating chemistry in computation, where the bits are bubbles.

 • Fișier:clubulbucuriei.ro clubulbucuriei.ro - Wikipedia
 • Obțineți Cloud clubulbucuriei.ro - Microsoft Store ro-RO
 • Format de dating pentru om
 • 2021 aplicații de dating
 • Peste șaizeci de date de conectare
 • Viteză dating gunwharf
 • Scrierea unui profil minunat dating
 • Can I pay before the due date?

Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in mat-25 matchmaing contexts.

They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas.

Utilizarea fișierului

Please report examples to be edited or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange. Register to see more examples It's simple and it's free No results found for this meaning.

Abstract: The article examines 19 stone rounded altars without legs, with rims, decorated with a triple or single zigzag. It was observed that several undespoiled, or partly despoiled, burials have common features, such as orientation of the dead persons to the south, with minor deviations to the west or east, ceramic with impurity of talc and iron or bronze bracelets. Stratum plus and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission.

Suggest an example.