Jax dating vail

Marco de lege inaintea domniei mele, iar domnia mea am dal sfintei mänästiri ca sä-i fie ocinä i ohabA i fratilor de hranä. Alte trad, ibidem, ms. Altfel sä nu fie, dupä spusa domniei mele. Iar cälugärii au jurat cu 24 de boieri, tot inaintea lui Arsenie banul. Sursa: Getty În timpul unui singur sezon din serialul Bravo reality, Vail a arătat o anumită promisiune de a deveni membru obișnuit al distribuției.

Si iar a cump5rat Bolborea un ogor ce se chiam5. Piscul Cerbului de la Roca, iar alt ogor jax dating vail Gruiu, pentru aspri. Iar apoi au cumpärat Bolborea i Mu§a aceste ocine mai sus zise, toate, cu aspri gata, cu §tirea tuturor megia0lor, incä din zilele räposatului pärinte al domniei mele Mircea voievod. Pentru aceea am dat i domnia mea lui Bolborea, ca s5.

Iatà dar martori punem domnia mea: jupan Nedelco mare vornic jupan Bogdan mare logofat 0 Stan mare spätar i Bärcan mare comis Balomir paharnic i Ureche stolnic i jupan Stanciul mare postelnic. Ispravnic, Burtea fost mare vornic.

Cu o trad. XVIII; alta trad. DIR,B, Dà domnia mea aceastä poruncä a domniei mele lui Dragul din Barcänesti, ca s a fie in pace slobod de pira pe care a avut-o cu Corlat, socrul s au 1 cu nepotul s5u, -anume iar Corlat, inaintea domniei mele pentru o dusegubinà pe care a p Si a jurat cu acesti 6 boieri de dota ori, intii a jurat nepotul lui Corlat i apoi Corlat însui cu VAtrinii s5i.

Astfel a famas Corlat cu nepotul säu, iar Corlat, dinaintea domniei Pentru aceea, am dat i domnia mea jax dating vail Dragul, ginerele lui Corlat, ca sà fie in pace si slobod de aceastä pirà i nimeni sä nu indr5. Altfel sä nu fie, dupá spusa domniei mele. Ispravnic, Nedelco mare vornic. Am scris eu, Hristodor pisetul, luna iulie 9 zile. Orighirtie 3 1,5 x 2 1,5pecete timbrat5. Datat dupà doma i ispravnic.

DI R,B, Dà domnia mea aceastg poruna a domniei mele pdrintelui egumen Varlam, care este in sfinta mänästire numitä Viina, ca sä. Altf el sà nu fie, dupl spusa domniei mele.

Ispravnic, insä§i spusa mamei domniei mele. Am scris eu, Stoica, luna iulie t Io Petru voievod, din mila lui Dumnezeu, domn. Datat dupä domn, egumen i diac. DIR,Bi Dä domnia mea aceastä porunc6 a domniei mele sfintei i dumnezeie§tii mànä.

coursera-ddp-shiny/ro_clubulbucuriei.ro at master · spujadas/coursera-ddp-shiny · GitHub

De aceea i downia mea nu vreau tä. De aceea, am dat i domnia mea sfintei m5. Iatä i martori am pus domnia mea: jupan Nedelco mare vornic jupan Bogdan mare logoat ar trebui să încep un site de dating Stan sp5.

Luna si ziva dupl o insemnare de pe verso. DIR, B, Thanos dating domnia mea aceasta porunca a domniei mele sfintei i dumnezeie§tii m5nastiri numite Arge§, unde este hramul sfintei i curatei i preabinecuvintatei st5. Maria 0 cinstitei ei uspenii, ca sa-i fie sfintei manastiri satul care se numete FläminzWii, tot, cu tot hotarul, pe unde sint a§ezate vechile semne i hotare, intocmite de räposatul Basarab voievod, pentru cá sint vechi i drepte ocine i dedine ale sfintei mänästiri din agoniseala lui Basarab voievod.

Si a§a au pirit ora §enii din Curtea de Arge inaintea domniei mele 0 au voit sa strice semnele i andy și lucy dating sfintei mänastiri, ca ocina i hotarul Flaminze§tilor sk fie impreuna cu ocina or5§enilor. Iar la acestea, domnia mea am judecat 0 am cercetat 0 am adeverit domnia mea dupa dreptate i dupa lege, cu toti cinstitii dreg5.

Si am vAzut 0 am citit domnia mea cartile i sulul raposatului Basarab voievod pentru intocmirea ocinelor i averilor, agoniseala sfintei manastiri care jax dating vail mai sus zisa de la Basarab voievod, cum au schimbat ora§enii de bunàvoia lor.

speed ​​dating derry irlanda de nord dating salinas ca

AtT www. Ispravnic, Bogdan jax dating vail logorät.

dating evenimente huddersfield orange county dating spot

Argeq, XLIV. Dä domn poruncä a domniei mele slugii domniei mele, lui Dragomir logoatul i sotiei lui, Ivana i cu fiii lor, citi Dumnezeu le va da, ca sä le fie ocinä in Degerati a patra parte de peste tot hotarul 0 din vecini 0 din vie, pentru cà le este veche i dreaptä ocinä i dedinä. Ci a tinut-o Stanciul din Milfae0i in zilele pärintelui domniei mele, räposatul Mircea voievod.

De aceea i domnia mea i-am dat i am miluit pe sluga domniei mele Dragomir logofátul §i pe sotia lui, Ivana, cu dedina lor, ca sä le fie de ocin5. Iatà deci i martori punem domnia mea: jupan Neddco mare vornic jupan Bogdan mare logoat 0 Stan spätar i B5. Dà domnia mea aceastl poruncà a domniei mele sfintei, dumnezeie§tii mänästiri numiteTismana, ca sá fie volnic pärintele egumen loan sä tina cu aceastä jax dating vail a domniei mele varna de la Vilcan cum au tinut-o 0 mai inainte de aceastà vrem e.

Si ce yeti fi luat din vama sfintei mänästiri s5. Jax dating vail sà nu fie, dup5.

reeds rocket pecan cracker little rock arkansas

Ispravnic, Bogdan mare logoat. Am scris Stanciul, august 14 zile. Io Petru voievod, din mila lui Dumnezeu, domn. Datat dupl domn, ispravnic i diac. Di domnia mea aceasa poruncsa a domniei mele. Iar apoi, abojarul, el a luat un runc al lui Daghici pentru acei oameni pe care i-a f5.

Iar dupä aceea, Dràghici a mintit pe domnia mea, de a acut o carte a domniei mele ca s5. Iar Dan a stat de fatä inaintea jax dating vail mele.

android dating apps australia transmen dating tumblr

Iar apoi, Dräghici tot nu a vrut s5. Pentru aceea, Dan sä fie slobod 0 in pace 0 nimeni sä.

Blackii 2 (EUNE) - LeagueOfGraphs

Altf el sà nu fie, dup a spusa domniei mele. Am scris Nan, luna august 29 zile. Cu o tad. XVIII; alt6. EDITH, play i trad. GEro ,nd. De aceea, am dat §i domnia mea, ca sà le fie de ocinsä. Iafä i martori punem domnia mea: jupan Nedelco mare vornic jupan Bogdan mare logoat i Dobru§ postelnic i Stepan portar i Ureclie stolnic i aärcan comis §i Balomir paliarnic. Cu doul trad. Alte trad, ibidem, ms.

Dà domnia mea aceastä poruncà a domniei mele alugärilor sfintei mànästiri de la Tismana, ca sä fie in pace 0 slobozi pentru pira pe care au avut-o cu Suhodelenii pentru un drum pe care 1-au acut sätenii Suhodeleni pe ocina sfintei mänästiri la plai.

Horatiu, Odele și Epodele [tr. Eugen Lovinescu] [1923]

Pentru cä au jurat Suhodelenii cu 12 boieri inaintea lui Arsenie banul Ca nu au deschis ei acel drum. Iar cälugärii au jurat cu 24 de boieri, tot inaintea lui Arsenie banul. Si au rämas Suhodelenii de lege inaintea lui Arsenic banul. Altfel a nu fie, dupä spusa domniei mele. Ispravnic, 1nsài spusa domniei mele. Scris in septembrie 3 zile.

Datat dup5. D ä domnia mea aceastä poruna a domniei mele sfintei mänästiri numite Bistrita, ca sä fie volnici cälugärii sà stägineaseà douä säla§e de tigani, anime Badea 0 Par www. Altf el sà nu fie, dupä spusa domniei mele.

cupid dating cautare dating walker hall silver plate

Ispravnic, insasi spusa mamei domniei mele. Scris septembrie 4 zile.

  • Can Museum Search
  • Viteză dating sheffield 2021
  • Viteză dating maryland dc
  • Si iar a cump5rat Bolborea un ogor ce se chiam5.

Datat dupl jax dating vail i ispravnic. Dà domnia mea aceastä.

DRH. Seria B Ţara Românească. Volumul 5 1551-1565

Iar domnia mea am cercetat si am judecat dupä dreptate i dupä lege, cu toti cinstitii dregkorii domniei mele, si am aflat domnia mea ea In zilele lui Petrasco voievod Boica cu ceata sa, încä i cu alti vecini de la Potelu, au fost paznici la marginea dinspre Dunäre, ca sa nu treacä pribegii sau alti räufädtori. Iar intru aceea, Boica cu ceata lui i cu alti vecini nu au jax dating vail, ci au trecut 3 pribegi prin acel loc.

Pentru aceasta, Pätrasco voievod a luat de la ei trei dusegubine. Deci, pentru aceasta, am socotit domnia mea a nu are vinà ocina sfintei män5. Si astf el a amas Boica cu ceata jax dating vail de lege dinaintea domniei mele ca mai mult amestee sà nu ailbä pe ocina sfintei m5. De aceea, am dat i domnia mea sfintei märastiri de la Bistrita i Pärintelui egumen Ilarion i tuturor fratilor care taiesc in acel dint loe ca mai sus numita ocinäi O.

Si de nimeni neatins, dupä spusa domniei mele.

datând un om gemeni toronto online dating opinii

Iatä i martori punem domnia mea: jupan Neagoe mare ban al Crai ovei i jupan Nedelco mare vornic i jupan Bogdan mare logoat si Stan spätar i lane vistier i Warcan comis i Ureche stolnic i Balomir paharnic Stanciul mare postelnic. Dä domnia mea aceastä poruncà a domniei mele cinstitului pärinte egumen ieromonah Spiridon de la sfinta mänästire numitä Tismana, ca sä fie volnic cu aceastä carte a domniei mele sä stäpineasa satul care se nume§te Bistrita, tot, cu tot hotarul §i cu morile i cu viile, pentru cà este de mWenire al sfintei mä nästiri.

De aceea, nimeni sä nu indräzneascä sä impiedice inaintea ac stei cä iti a domniei mele.

  • Calaméo - DRH. Seria B Ţara Românească. Volumul 5
  • Viteza dating guatemala
  • Datând frigider
  • Divertisment Sursa: Getty Fanii de multă vreme ai Reguli Vanderpump își vor aminti minunile de un anotimp - cei care au venit să lucreze la SUR ca hostes, chelneri sau barmani, care au părăsit restaurantul după ce au încurcat mai multe relații între membrii distribuției.

Si tu, Cuciulate, sáte ferqti de mai sus zisul sat al sfintei nfárfästiri. Altfel sä nu fie, dupä spusa domniei mele. Ispravnic, ins5§i spusa mamei domniei mele. Am scris eu, Miroslav, luna septembrie 7 zile. Datat din domnia lui Petru cel Tinlr; dupl ispravnic i diac. Dä domnia mea aceastä porunca a domniei mele sfintei, dumnezeiestii manastiri numite Arges, unde este hramul cinstitei uspenii a preasfintei stapinei noastre de Dumnezeu nä.

Hip Townhome w/ Rooftop VIEWS - Walk to Everything

Maria, ca sa-i fie °cilia Fläminzestii toti i Cu toate vecbile hotare, anume: de la Podul lui Stanislav pina la piatra si de la piaträ pina la Biserica lui Stanislav si de la biserica pina la piatra din mlastini si de la acea piatra pinä la piatra din magurl si din magura pina la Cernati, unde se hotarniceste cu satul Costestii si de aci, pe pisc, pina la Crucea lui Basarab voievod si de la cruce pina in Valea lui Albu si de aci, pe vale, pina.

Intru aceasta, domnia mea i-am judecat dupä dreptate i dupä lege, Cu toti cinstitii dreg5. Iar orasenii sá nu aiba nici un amestec in mai sus zisa ocina.

diagrama dating graficul de meciuri 93

De aceea i domnia mea am dat toata ocina mai sus zisá dupa hotarele cele vecbi, mai sus spuse, sfintei i dumnezeiestii manastiri mai sus zise de la Arges, ca sa-i fie ocinä i ohabä si de nimeni neclintit, in veci, dui:4 spusa domniei mele.